Financiering

Financieren uit eigen middelen, eventueel met bankkrediet of hypotheek, is in Nederland waarschijnlijk nog steeds de meest gevolgde methode. De laatste jaren is echter ook het zogenaamde “off balance”  financieren van bedrijfspanden sterk in de belangstelling gekomen. Vrij vertaald betekent dit dat de investering niet op uw balans voorkomt omdat u het gebouw huurt of least. Door het wegvallen van de beleggers uit de markt voor onroerend goed zijn tegenwoordig de leasemaatschappijen de aangewezen instellingen om een dergelijke financiering te leveren. U moet daarvoor rekenen op een contract van tenminste 10 jaar, maar er zijn ook instellingen die een minimum aanhouden van 15 jaar. De leasemaatschappij stelt verder bepaalde eisen aan uw solvabiliteit, met name ook op termijn, met het gevolg dat startende ondernemers of bedrijven met een relatief klein aansprakelijk vermogen veelal niet in aanmerking komen voor een leasecontract.

Een ander wezenlijk aspect bij off balance financiering is dat het te financieren onroerend goed bij beëindiging (c.q. verbreking) van de financieringsovereenkomst als een op zich zelf staand goed in de markt moet kunnen worden afgezet. Dit betekent onder meer dat normaal gesproken een verbouwing niet voor off balance financiering in aanmerking kan komen (een verbouwing leidt immers niet tot een op zich zelfstaand onroerend goed).

Het gemis van een belegger wordt nog al eens gecompenseerd door de ondernemer, die voor het onderbrengen van het onroerend goed zelf een beheermaatschappij opzet, welke later bijvoorbeeld als pensioenvoorziening wordt aangewend. In deze constructie huurt het bedrijf het pand van de ondernemer, die het met privé vermogen financiert.

Overzicht financieringsaspecten
koop huur lease
vermogenbelasting ja nee nee
op de balans ja nee nee*
voordeel waardestijging ja nee ja
nadeel waardestijging ja nee nee
gebouw op maat ja nee** ja
huisvestingslasten vast variabel vast
*) aantekening op balans
**) ja, indien belegger op basis van huurcontract daarin meegaat

.