Oplevering

Gedurende de opleveringsprocedure wordt bepaald of het bouwbedrijf aan zijn contractuele verplicht-ingen heeft voldaan. Ongeveer twee weken voordat de bouw gereed is, meldt het bouwbedrijf de opdrachtgever dat het werk na een bepaalde datum kan worden beoordeeld. Op de afgesproken datum kan dan een vertegenwoordiger van de opdracht-gever met een vertegenwoordiger van het bouw-bedrijf een rondgang maken in en om het gebouw. Tijdens deze inspectie  wordt het gebouw zo goed mogelijk bekeken en beoordeeld op basis van de in het bestek beschreven kwaliteit. Eventuele zichtbare tekortkomingen worden genoteerd, afspraken over het opheffen ervan worden vastgelegd. Gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn worden zich manifesterende tekortkomingen direct aangepakt. Tekortkomingen die na deze termijn worden gesignaleerd, zullen onder de garantieafspraken vallen, ook als het om verborgen gebreken gaat die redelijkerwijs niet eerder konden worden opgemerkt.