Turnkey-bouwen

Turnkey-bouwen: lage stichtingskosten

turnkey bouwenWanneer lage stichtingskosten een hogere prioriteit hebben dan uiterst opvallende architectuur en wanneer de meeste van de verschillende bedrijfsgebonden problemen apart kunnen worden bekeken (zonder dat een wijziging van de één ogenblikkelijk gevolgen heeft voor alle andere), kan turnkey bouw de interessantste bouworganisatievorm zijn.

Bij turnkey bouw geeft de opdrachtgever de volledige bouwopdracht aan één bouwpartner op grond van een door deze gemaakte aanbiedingstekening en een uitgebreide offerte. De offerte, in feite het bestek, omvat een omschrijving en uitgebreide opsomming van eisen waaraan het gebouw en de belangrijkste onderdelen daarvan zullen voldoen.

Verantwoordelijk voor prestatie
De turnkey bouwer draagt de totale verantwoordelijkheid voor de eindprestatie. Dat is een opvallend verschil met vooral het eerste hierboven besproken plan van aanpak (ongebonden architect), waarbij het bouwbedrijf steeds alleen maar verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden zoals die zijn beschreven. Als die beschrijving onjuist is, of als om andere redenen de omschreven werkzaamheden niet tot het gewenste eindresultaat kunnen leiden, heeft u als opdrachtgever minder mogelijkheden tot reclameren. Omdat een turnkey bouwer echter altijd zal offreren op basis van beschreven gebouweisen zijn verrassingen hier vrijwel uitgesloten. U mag dan ook van hem verwachten dat hij een prestatie garandeert.

Enig verantwoordelijke
Een ander kenmerk van de turnkey bouwwijze is
dat de bouwer de enige verantwoordelijke is voor alle bouwdisciplines, dus ook voor die van de architect. Dit houdt in dat u al uw bouwzorgen laat behartigen door één onderneming, waarvoor dus eens te meer geldt dat die uw vertrouwen wel waard moet zijn. Uitgebreide referenties met betrekking tot hetgeen deze onderneming gebouwd heeft en de wijze waarop deze met de klant zal omgaan, zijn daarom van cruciaal belang.

Daar staat tegenover dat u slechts zaken doet met één bedrijf dat de verantwoordelijkheid draagt van ontwerp tot en met uitvoering en dat bovendien alle procedurele rompslomp bij overheden en nutsbe-drijven voor zijn rekening komen.
Onduidelijkheid ten aanzien van wie de verantwoordelijke is, komt dan ook niet voor. Er is immers maar één  bouwpartner die daarvoor in aanmerking komt.

Efficiënt
Ondertussen heeft de combinatie van ontwerp en uitvoering in één bedrijf wel het voordeel dat er door zorgvuldige afstemming van constructies, materialen en procedures zeer efficiënt kan worden gewerkt. Product  en procesinnovatie kunnen bij deze bouwwijze ook beter georganiseerd plaatsvinden en zijn kansrijker dan bij andere bouwwijze, waar de koppeling van een ontwerper aan een uitvoerder altijd een element van toevalligheid in zich heeft.
De turnkey bouwer moet vanuit zijn positie in staat worden geacht om het bouwproces eenduidig en voor u doorzichtig te organiseren. Bij het opstellen van het programma van eisen kunt u met hem budgetten afspreken, waarbinnen het totaal of bepaalde onderdelen moeten worden gerealiseerd.

Turnkey gaat zover als u verkiest, en dat kan heel ver zijn. Veelal zijn in een turnkey contract begrepen de programmering, het ontwerp en de bouw tot en met de oplevering van een pand inclusief de levering van alle gebouwgebonden installaties. Het is daarenboven ook mogelijk, bijvoorbeeld als u weinig eigen tijd of die van uw staf kunt vrijmaken, om alle processpecifieke voorzieningen en productie-machines in het contract mee te nemen.