Regelgeving

Regelgeving; normen en voorschriften

Energieprestatienormen (EPN)
Energieprestatienormen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Met de EPN wordt een berekeningsmethode bepaald waarmee het te verwachten energiegebruik van een gebouw op genormaliseerde wijze kan worden vastgesteld. In het Bouwbesluit zal naar deze berekeningenmethode worden verwezen en bovendien zal worden aangegeven aan wat voor waarden (energieprestatiecoëfficienten) de verschillende gebouwfuncties moeten voldoen. Voor het bepalen van de energieprestatie zal ook rekening worden gehouden met de energetische gevolgen van ventilatie, verlichting, warm water, (verwarmings ) installaties en zonnewarmte. Bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning (bij nieuwbouw) zal een berekening moeten worden overlegd waaruit blijkt dat het plan aan de vereiste energieprestatiewaarde voldoet. Dit maakt het werk niet eenvoudiger, maar wel vrijer. Er wordt een beroep gedaan op het denkvermogen en op de creativiteit van de bedrijfstak teneinde op de innovatieve wijze met behulp van de nieuwe regels tot optimale en kostenbewuste energiebesparingsmaatregelen te komen. Bovendien zal het eens te meer noodzakelijk blijken om de kennis van het uitvoeringsproces te betrekken bij de ontwerpfase; met andere woorden om te komen tot grotere integratie van het bouwproces.

Het bouwprocesbesluit
Het bouwprocesbesluit is de Nederlandse vertaling van de EG richtlijn “bouwplaatsen”, het omvat voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid van werknemers die werkzaam zijn op bouwplaatsen. Het besluit bepaalt dat bij bouwwerken een Veiligheids- & Gezondheidsplan moet worden opgesteld in de ontwerpfase.
Dit plan moet in een latere uitvoeringsfase worden bijgewerkt en aangevuld. In het V & G plan moet worden vermeld hoe uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking.
Het besluit legt zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij een aantal verplichtingen op, zoals:

  • de opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle voortvloeiende arbo verplichtingen en is verplicht een coördinator voor de ontwerpfase aan te stellen;
  • de uitvoerende partij (hoofd)aannemer is tijdens de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor alle voortvloeiende arbo verplichtingen en is verplicht een coördinator voor de uitvoeringsfase aan te stellen.

Het bouwbesluit
Het bouwbesluit geeft de technische en procedurele voorschriften als landelijk gestelde eisen en normen op basis waarvan een bouw gerealiseerd dient te worden. Het reguleert alle bouwkundige  en installatievoorschriften door het omschrijven van prestatiegerichte nomen (gebaseerd op alle geldende NEN normen).
Het bouwbesluit is bindend voor alle bouwwerken en gebouwen.

De U.A.V. 1989
De Uniforme Administratieve Voorwaarden, kortweg de U.A.V. omvat de wetgeving op “specifiek bouwgebied”. Alle administratieve en procedurele regelgeving is hierin verwoord. De U.A.V. legt procedures, taken en verantwoordelijkheden vast met betrekking tot de uitvoering van bouwwerken.

Milieuwetgeving
Door de geldende milieuwetgeving worden eisen opgelegd inzake het milieu, ten aanzien van:

  • de onbebouwde omgeving; waaraan moet het bouwterrein voldoen (schoon grondverklaring);
  • de bebouwde omgeving; waaraan moet het bebouwde voldoen in gebruik; welke invloed oefent het gebouw en het gebruik daarvan uit op de omgeving en hoe zijn deze invloeden te beperken/te minimaliseren  (milieuvergunning);
  • de bouwuitvoering; hoe hierbij milieuoverlast te minimaliseren afvalstroombeheersing/  gescheiden afvalinzameling, toegepaste technieken, etc.).

Brandveiligheid
De brandveiligheid is een belangrijk, maar complex onderdeel van het ontwerp. De vele verschillende brandveiligheidsvoorschriften vormen tezamen een ingewikkelde legpuzzel waaraan plaatselijke eisen steeds weer een eigen vorm geven.